NiezależnaOpinia

  Opinie UNICEF

  O organizacji

  UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci.

  Od ratujÄ…cych życie szczepieÅ„, przez budowÄ™ szkóÅ‚, po natychmiastowÄ… pomoc w sytuacji klÄ™ski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyÅ‚o siÄ™ lepiej. Pracuje w maÅ‚ych wioskach i z rzÄ…dami paÅ„stw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciÅ„stwa. UNICEF zostaÅ‚ wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby chronić prawa dzieci,wspierać realizacjÄ™ ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do peÅ‚nego rozwoju wszystkich dzieci. Kieruje siÄ™ w swojej pracy postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i podejmuje starania, aby prawa dziecka stanowiÅ‚y kanon zasad etycznych oraz standardów miÄ™dzynarodowych w postÄ™powaniu wobec dzieci. PodkreÅ›la, iż przeżycie, ochrona i rozwój dzieci sÄ… uniwersalnymi normami, które stanowiÄ… o rozwoju ludzkoÅ›ci. Mobilizuje siÅ‚y polityczne oraz Å›rodki materialne, aby pomóc krajom, zwÅ‚aszcza tym rozwijajÄ…cym siÄ™, w zapewnieniu dzieciom oraz ich rodzinom dostÄ™pu do podstawowych usÅ‚ug. Jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony najbardziej poszkodowanym dzieciom - ofiarom wojen, katastrof, skrajnego ubóstwa, wszelkich form przemocy i wykorzystywania, oraz dzieciom z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ….

  DziaÅ‚a w sytuacjach kryzysowych, aby chronić prawa dzieci. We wspóÅ‚pracy z OrganizacjÄ… Narodów Zjednoczonych oraz innymi organizacjami humanitarnymi, UNICEF dzieli siÄ™ wiedzÄ… i Å›rodkami, by uwolnić od cierpienia dzieci oraz tych, którzy sprawujÄ… nad nimi opiekÄ™. Jest neutralny, a jego dziaÅ‚alność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji. Priorytet majÄ… zawsze dzieci i kraje znajdujÄ…ce siÄ™ w najtrudniejszej sytuacji. Poprzez realizowane programy, promuje równouprawnienie dziewczÄ…t oraz kobiet, dziaÅ‚a na rzecz ich peÅ‚nego uczestnictwa w życiu politycznym, spoÅ‚ecznym i ekonomicznym. WspóÅ‚pracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz staÅ‚ego rozwoju ludzkoÅ›ci oraz realizacji wizji pokoju i postÄ™pu spoÅ‚ecznego zagwarantowanego w Karcie Narodów Zjednoczonych.

  DziÅ›, bardziej niż kiedykolwiek wczeÅ›niej, dzieci potrzebujÄ… naszej pomocy. Dlatego nowa strategia UNICEF zakÅ‚ada wiÄ™ksze zaangażowanie przedstawicieli biznesu w pomoc dzieciom. Do 2021 roku liczba darczyÅ„ców korporacyjnych UNICEF wzroÅ›nie z 650 do 2000, a liczba globalnych partnerów z obecnych 50 do 100.

  DziÄ™ki wsparciu DarczyÅ„ców takich jak Ty planujemy sfinansować: Pomoc dla dzieci znajdujÄ…cych siÄ™ w oÅ›rodkach zdrowia poÅ‚ożonych na szczególnie zagrożonych obszarach oraz w miejscach, gdzie do tej pory dzieci skrajnie niedożywione nie miaÅ‚y dostÄ™pu do odpowiedniej terapii. Wyposażenie oÅ›rodków zdrowia w leki i sprzÄ™t, w celu zapewnienia peÅ‚nej możliwoÅ›ci leczenia dzieci cierpiÄ…cych z powodu niedożywienia.

  Dostarczenie gotowej do spożycia żywnoÅ›ci terapeutycznej (pasta, mleko terapeutyczne i herbatniki wysokoenergetyczne), która ratuje życie najbardziej niedożywionych dzieci. Szkolenia personelu w zakresie rozpoznawania i leczenia niedożywienia wÅ›ród dzieci. EdukacjÄ™ w zakresie dobrych praktyk żywieniowych i zdrowotnych wÅ›ród lokalnych spoÅ‚ecznoÅ›ci. DziÄ™ki takim ludziom jak Ty w ostatnich latach uratowaliÅ›my przed Å›mierciÄ… gÅ‚odowÄ… tysiÄ…ce dzieci. W ostatnich latach Polacy wsparli programy walki z gÅ‚odem i niedożywieniem prowadzone przez UNICEF kwotÄ… niemal piÄ™ciu milionów zÅ‚otych. Niestety w Sudanie PoÅ‚udniowym sytuacja wciąż jest dramatyczna. Dlatego nadal apelujemy o pomoc. Akcja „Uratuj dziecko w Sudanie PoÅ‚udniowym” trwa.

  UNICEF
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o UNICEF

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy UNICEF jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o UNICEF. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje UNICEF?

  UNICEF działa głównie w kategorii Ogólne, a dokładniej w Charytatywność.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na UNICEF . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.