NiezależnaOpinia

  Opinie UNICEF

  O organizacji

  UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci.

  Od ratujÄ…cych życie szczepieÅ„, przez budowÄ™ szkóÅ‚, po natychmiastowÄ… pomoc w sytuacji klÄ™ski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyÅ‚o siÄ™ lepiej. Pracuje w maÅ‚ych wioskach i z rzÄ…dami paÅ„stw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciÅ„stwa. UNICEF zostaÅ‚ wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby chronić prawa dzieci,wspierać realizacjÄ™ ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do peÅ‚nego rozwoju wszystkich dzieci. Kieruje siÄ™ w swojej pracy postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i podejmuje starania, aby prawa dziecka stanowiÅ‚y kanon zasad etycznych oraz standardów miÄ™dzynarodowych w postÄ™powaniu wobec dzieci. PodkreÅ›la, iż przeżycie, ochrona i rozwój dzieci sÄ… uniwersalnymi normami, które stanowiÄ… o rozwoju ludzkoÅ›ci. Mobilizuje siÅ‚y polityczne oraz Å›rodki materialne, aby pomóc krajom, zwÅ‚aszcza tym rozwijajÄ…cym siÄ™, w zapewnieniu dzieciom oraz ich rodzinom dostÄ™pu do podstawowych usÅ‚ug. Jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony najbardziej poszkodowanym dzieciom - ofiarom wojen, katastrof, skrajnego ubóstwa, wszelkich form przemocy i wykorzystywania, oraz dzieciom z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ….

  DziaÅ‚a w sytuacjach kryzysowych, aby chronić prawa dzieci. We wspóÅ‚pracy z OrganizacjÄ… Narodów Zjednoczonych oraz innymi organizacjami humanitarnymi, UNICEF dzieli siÄ™ wiedzÄ… i Å›rodkami, by uwolnić od cierpienia dzieci oraz tych, którzy sprawujÄ… nad nimi opiekÄ™. Jest neutralny, a jego dziaÅ‚alność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji. Priorytet majÄ… zawsze dzieci i kraje znajdujÄ…ce siÄ™ w najtrudniejszej sytuacji. Poprzez realizowane programy, promuje równouprawnienie dziewczÄ…t oraz kobiet, dziaÅ‚a na rzecz ich peÅ‚nego uczestnictwa w życiu politycznym, spoÅ‚ecznym i ekonomicznym. WspóÅ‚pracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz staÅ‚ego rozwoju ludzkoÅ›ci oraz realizacji wizji pokoju i postÄ™pu spoÅ‚ecznego zagwarantowanego w Karcie Narodów Zjednoczonych.

  DziÅ›, bardziej niż kiedykolwiek wczeÅ›niej, dzieci potrzebujÄ… naszej pomocy. Dlatego nowa strategia UNICEF zakÅ‚ada wiÄ™ksze zaangażowanie przedstawicieli biznesu w pomoc dzieciom. Do 2021 roku liczba darczyÅ„ców korporacyjnych UNICEF wzroÅ›nie z 650 do 2000, a liczba globalnych partnerów z obecnych 50 do 100.

  DziÄ™ki wsparciu DarczyÅ„ców takich jak Ty planujemy sfinansować: Pomoc dla dzieci znajdujÄ…cych siÄ™ w oÅ›rodkach zdrowia poÅ‚ożonych na szczególnie zagrożonych obszarach oraz w miejscach, gdzie do tej pory dzieci skrajnie niedożywione nie miaÅ‚y dostÄ™pu do odpowiedniej terapii. Wyposażenie oÅ›rodków zdrowia w leki i sprzÄ™t, w celu zapewnienia peÅ‚nej możliwoÅ›ci leczenia dzieci cierpiÄ…cych z powodu niedożywienia.

  Dostarczenie gotowej do spożycia żywnoÅ›ci terapeutycznej (pasta, mleko terapeutyczne i herbatniki wysokoenergetyczne), która ratuje życie najbardziej niedożywionych dzieci. Szkolenia personelu w zakresie rozpoznawania i leczenia niedożywienia wÅ›ród dzieci. EdukacjÄ™ w zakresie dobrych praktyk żywieniowych i zdrowotnych wÅ›ród lokalnych spoÅ‚ecznoÅ›ci. DziÄ™ki takim ludziom jak Ty w ostatnich latach uratowaliÅ›my przed Å›mierciÄ… gÅ‚odowÄ… tysiÄ…ce dzieci. W ostatnich latach Polacy wsparli programy walki z gÅ‚odem i niedożywieniem prowadzone przez UNICEF kwotÄ… niemal piÄ™ciu milionów zÅ‚otych. Niestety w Sudanie PoÅ‚udniowym sytuacja wciąż jest dramatyczna. Dlatego nadal apelujemy o pomoc. Akcja „Uratuj dziecko w Sudanie PoÅ‚udniowym” trwa.

  UNICEF
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o UNICEF

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy UNICEF jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o UNICEF. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje UNICEF?

  UNICEF działa głównie w kategorii Ogólne, a dokładniej w Charytatywność.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da UNICEF com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!