NiezależnaOpinia

  Opinie ESKK

  ESKK to pierwsza placówka edukacyjna stworzona w ramach ESCC (European School for Correspondence Courses). ESCC jest najwiÄ™kszÄ… instytucjÄ… edukacyjnÄ… w Europie zajmujÄ…cÄ… siÄ™ ksztaÅ‚ceniem na odlegÅ‚ość. W chwili obecnej posiada oddziaÅ‚y w 7 paÅ„stwach: w Polsce, na WÄ™grzech, w Rumunii, w Rosji, na Ukrainie, na BiaÅ‚orusi i w Kazachstanie. Pod wzglÄ™dem liczby uczÄ…cych siÄ™ ESCC jest jednÄ… z najwiÄ™kszych instytucji edukacyjnych na Å›wiecie. PierwszÄ… placówkÄ… stworzonÄ… w ramach organizacji (1991 rok) byÅ‚a Europejska SzkoÅ‚a KsztaÅ‚cenia Korespondencyjnego z siedzibÄ… w Poznaniu. ESCC gwarantuje wysoki poziom merytoryczny kursów; sÄ… one opracowywane przez kadrÄ™ fachowców w danych dziedzinach, w oparciu o nowatorskie programy nauczania dostosowane do potrzeb rynku. Metoda dydaktyczna stosowana w kursach wywodzi siÄ™ z bogatego doÅ›wiadczenia edukacji korespondencyjnej w USA i krajach Europy Zachodniej. Każdy student jest „jedyny w klasie” – sam wybiera tempo, w jakim bÄ™dzie siÄ™ uczyÅ‚, i ma zapewnionÄ… opiekÄ™ osobistego nauczyciela.

  Misja ESKK

  Od 25 lat kursy ESKK do samodzielnej nauki jÄ™zyka pokonujÄ… ograniczenia wynikajÄ…ce z braku czasu, dostÄ™pu do odpowiednich szkóÅ‚ i atrakcyjnych pomocy naukowych. ESKK oferuje alternatywne, wartoÅ›ciowe metody ksztaÅ‚cenia na odlegÅ‚ość wszystkim zainteresowanym podniesieniem kwalifikacji zawodowych bÄ…dź rozwojem wÅ‚asnych zainteresowaÅ„. ESKK gwarantuje wysoki poziom merytoryczny kursów:

  - materiaÅ‚y opracowywane przez kadrÄ™ fachowców w danych dziedzinach;

  - nowatorskie programy nauczania dostosowane do potrzeb rynku;

  - każdy student jest „jedyny w klasie” – sam wybiera tempo, w jakim bÄ™dzie siÄ™ uczyÅ‚;

  - zapewniona opieka osobistego nauczyciela.

  Pierwszy kurs ESKK – „Angielski dla poczÄ…tkujÄ…cych” wystartowaÅ‚ niemal ćwierć wieku temu i cieszyÅ‚ siÄ™ tak olbrzymiÄ… popularnoÅ›ciÄ…, że w unowoczeÅ›nionej i wzbogaconej wersji funkcjonuje do dziÅ›. Nadal jest najchÄ™tniej wybieranÄ… pozycjÄ… z oferty ESKK. Do tej pory ukoÅ„czyÅ‚o go ponad ćwierć miliona Polaków!

  Zalety nauki w ESKK

  TworzÄ…c ofertÄ™ edukacyjnÄ…, ESKK stara siÄ™ speÅ‚niać 4 podstawowe postulaty studentów:

  1. Różnorodność tematyczna kursów. Obecnie w ofercie ESKK znajduje siÄ™ 90 kursów z różnych dziedzin.

  2. Wygoda i Å‚atwość nauki. Kursy ESKK sÄ… opracowane z myÅ›lÄ… o indywidualnym, uczÄ…cym siÄ™ samodzielnie studencie. Nauka opiera siÄ™ na naturalnym, szybkim i skutecznym sposobie przyswajania wiedzy – 15-30 minut nauki dziennie wystarcza, by w ciÄ…gu miesiÄ…ca opanować zawartość pakietu lekcyjnego. Autorzy kursów – biorÄ…c pod uwagÄ™ specyfikÄ™ nauki na odlegÅ‚ość – najwiÄ™kszy nacisk kÅ‚adÄ… na praktyczne aspekty omawianych zagadnieÅ„. Lekcje napisane sÄ… przystÄ™pnym jÄ™zykiem i można z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie.

  3. Wiedza pomocna w przyszÅ‚oÅ›ci. ESKK chce, aby dziÄ™ki jego materiaÅ‚om do nauki studenci zdobyli praktyczne umiejÄ™tnoÅ›ci, dlatego każdy kurs zawiera wiele różnorodnych ćwiczeÅ„, przykÅ‚adów i zadaÅ„ do samodzielnego rozwiÄ…zania. Stwarza też możliwość przystÄ™powania do egzaminów zewnÄ™trznych, po zdaniu których można otrzymać Å›wiadectwo instytucji przeprowadzajÄ…cej egzamin, również o statusie miÄ™dzynarodowym.

  4. Jakość. Z myÅ›lÄ… o studentach ESKK nieustannie podnosi jakość oferowanych usÅ‚ug edukacyjnych. StawiajÄ…c na kompleksowe oraz nowoczesne rozwiÄ…zania stworzyÅ‚ szerokÄ… gamÄ™ produktów multimedialnych bÄ™dÄ…cych idealnym uzupeÅ‚nieniem tradycyjnych metod nauki. SÄ… to kursy w wersji online, dodatki multimedialne, prace domowe oraz interesujÄ…ce ćwiczenia interaktywne dostÄ™pne przez Internet.

  Pozostaw swojÄ… opiniÄ™ o ESKK

  Czy masz wiedzÄ™ na temat ESKK? Twoja informacja może pomóc potencjalnym klientom w podjÄ™ciu decyzji czy skorzystać z usÅ‚ug ESKK. Każda opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug naszym klientom.

  ESKK
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o ESKK

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy ESKK jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o ESKK. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje ESKK?

  ESKK działa głównie w kategorii Ogólne, a dokładniej w Edukacja.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na ESKK . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.