NiezależnaOpinia

  Opinie ESKK

  ESKK to pierwsza placówka edukacyjna stworzona w ramach ESCC (European School for Correspondence Courses). ESCC jest najwiÄ™kszÄ… instytucjÄ… edukacyjnÄ… w Europie zajmujÄ…cÄ… siÄ™ ksztaÅ‚ceniem na odlegÅ‚ość. W chwili obecnej posiada oddziaÅ‚y w 7 paÅ„stwach: w Polsce, na WÄ™grzech, w Rumunii, w Rosji, na Ukrainie, na BiaÅ‚orusi i w Kazachstanie. Pod wzglÄ™dem liczby uczÄ…cych siÄ™ ESCC jest jednÄ… z najwiÄ™kszych instytucji edukacyjnych na Å›wiecie. PierwszÄ… placówkÄ… stworzonÄ… w ramach organizacji (1991 rok) byÅ‚a Europejska SzkoÅ‚a KsztaÅ‚cenia Korespondencyjnego z siedzibÄ… w Poznaniu. ESCC gwarantuje wysoki poziom merytoryczny kursów; sÄ… one opracowywane przez kadrÄ™ fachowców w danych dziedzinach, w oparciu o nowatorskie programy nauczania dostosowane do potrzeb rynku. Metoda dydaktyczna stosowana w kursach wywodzi siÄ™ z bogatego doÅ›wiadczenia edukacji korespondencyjnej w USA i krajach Europy Zachodniej. Każdy student jest „jedyny w klasie” – sam wybiera tempo, w jakim bÄ™dzie siÄ™ uczyÅ‚, i ma zapewnionÄ… opiekÄ™ osobistego nauczyciela.

  Misja ESKK

  Od 25 lat kursy ESKK do samodzielnej nauki jÄ™zyka pokonujÄ… ograniczenia wynikajÄ…ce z braku czasu, dostÄ™pu do odpowiednich szkóÅ‚ i atrakcyjnych pomocy naukowych. ESKK oferuje alternatywne, wartoÅ›ciowe metody ksztaÅ‚cenia na odlegÅ‚ość wszystkim zainteresowanym podniesieniem kwalifikacji zawodowych bÄ…dź rozwojem wÅ‚asnych zainteresowaÅ„. ESKK gwarantuje wysoki poziom merytoryczny kursów:

  - materiaÅ‚y opracowywane przez kadrÄ™ fachowców w danych dziedzinach;

  - nowatorskie programy nauczania dostosowane do potrzeb rynku;

  - każdy student jest „jedyny w klasie” – sam wybiera tempo, w jakim bÄ™dzie siÄ™ uczyÅ‚;

  - zapewniona opieka osobistego nauczyciela.

  Pierwszy kurs ESKK – „Angielski dla poczÄ…tkujÄ…cych” wystartowaÅ‚ niemal ćwierć wieku temu i cieszyÅ‚ siÄ™ tak olbrzymiÄ… popularnoÅ›ciÄ…, że w unowoczeÅ›nionej i wzbogaconej wersji funkcjonuje do dziÅ›. Nadal jest najchÄ™tniej wybieranÄ… pozycjÄ… z oferty ESKK. Do tej pory ukoÅ„czyÅ‚o go ponad ćwierć miliona Polaków!

  Zalety nauki w ESKK

  TworzÄ…c ofertÄ™ edukacyjnÄ…, ESKK stara siÄ™ speÅ‚niać 4 podstawowe postulaty studentów:

  1. Różnorodność tematyczna kursów. Obecnie w ofercie ESKK znajduje siÄ™ 90 kursów z różnych dziedzin.

  2. Wygoda i Å‚atwość nauki. Kursy ESKK sÄ… opracowane z myÅ›lÄ… o indywidualnym, uczÄ…cym siÄ™ samodzielnie studencie. Nauka opiera siÄ™ na naturalnym, szybkim i skutecznym sposobie przyswajania wiedzy – 15-30 minut nauki dziennie wystarcza, by w ciÄ…gu miesiÄ…ca opanować zawartość pakietu lekcyjnego. Autorzy kursów – biorÄ…c pod uwagÄ™ specyfikÄ™ nauki na odlegÅ‚ość – najwiÄ™kszy nacisk kÅ‚adÄ… na praktyczne aspekty omawianych zagadnieÅ„. Lekcje napisane sÄ… przystÄ™pnym jÄ™zykiem i można z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie.

  3. Wiedza pomocna w przyszÅ‚oÅ›ci. ESKK chce, aby dziÄ™ki jego materiaÅ‚om do nauki studenci zdobyli praktyczne umiejÄ™tnoÅ›ci, dlatego każdy kurs zawiera wiele różnorodnych ćwiczeÅ„, przykÅ‚adów i zadaÅ„ do samodzielnego rozwiÄ…zania. Stwarza też możliwość przystÄ™powania do egzaminów zewnÄ™trznych, po zdaniu których można otrzymać Å›wiadectwo instytucji przeprowadzajÄ…cej egzamin, również o statusie miÄ™dzynarodowym.

  4. Jakość. Z myÅ›lÄ… o studentach ESKK nieustannie podnosi jakość oferowanych usÅ‚ug edukacyjnych. StawiajÄ…c na kompleksowe oraz nowoczesne rozwiÄ…zania stworzyÅ‚ szerokÄ… gamÄ™ produktów multimedialnych bÄ™dÄ…cych idealnym uzupeÅ‚nieniem tradycyjnych metod nauki. SÄ… to kursy w wersji online, dodatki multimedialne, prace domowe oraz interesujÄ…ce ćwiczenia interaktywne dostÄ™pne przez Internet.

  Pozostaw swojÄ… opiniÄ™ o ESKK

  Czy masz wiedzÄ™ na temat ESKK? Twoja informacja może pomóc potencjalnym klientom w podjÄ™ciu decyzji czy skorzystać z usÅ‚ug ESKK. Każda opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug naszym klientom.

  ESKK
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o ESKK

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy ESKK jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o ESKK. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje ESKK?

  ESKK działa głównie w kategorii Ogólne, a dokładniej w Edukacja.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da ESKK com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!