GENERALI

Wszystkie opinie

GENERALI

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Aviva
Aviva
1 opinie

Aviva to jedna z instytucji oferujących bezpieczenia na życie, AC lub OC czy też wsparcie podczas zagraniczn...

Logo 4life Direct
4life Direct
1 opinie

O firmie 4life Direct Strona 4lif Direct należy do firmy 4Life Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 132/134. Firm...

Logo mtu24
mtu24
0 opinie

Lubisz wypoczywać za granicÄ…? Pewnie wiesz, że na wakacjach różne rzeczy mogÄ… s...

Logo LINK4
LINK4
0 opinie

LINK4 – pionier i lider ubezpieczeÅ„ w Polsce. Jedno z najczęściej wyróżnianych towarz...

GENERALI

Generali Polska jest częściÄ… Grupy Generali, jednej z najwiÄ™kszych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat jest synonimem bezpieczeÅ„stwa i innowacyjnoÅ›ci, zaspokajajÄ…c zróżnicowane i wciąż zmieniajÄ…ce siÄ™ potrzeby milionów klientów na caÅ‚ym Å›wiecie. W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1998 r. Stale buduje swojÄ… siÅ‚Ä™, stawiajÄ…c na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majÄ…tku i życia klientów indywidualnych, zarzÄ…dzaniu oszczÄ™dnoÅ›ciami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych. DziaÅ‚alność w Polsce Generali prowadzi poprzez cztery wyspecjalizowane spóÅ‚ki:

- Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

- Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

- Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

- Generali Finance Sp. z o.o.

Generali stawia na dÅ‚ugoterminowÄ… wspóÅ‚pracÄ™ z klientami, kompleksowo chroniÄ…c to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali, obserwujÄ…c Å›wiatowe trendy, buduje ubezpieczenia przyszÅ‚oÅ›ci poprzez odpowiednie dostosowywanie siÄ™ do zmian, które dotykajÄ… klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.

Wizja Generali

Celem Generali jest aktywnie chronić i zwiÄ™kszać życie ludzi. Generali odgrywa aktywnÄ… i kluczowÄ… rolÄ™, by dziÄ™ki ubezpieczeniom jakość życia ludzi ulegaÅ‚a znaczÄ…cej poprawie. IstotÄ… dziaÅ‚ania Generali jest to, co w ubezpieczeniach najważniejsze: zarzÄ…dzanie i niwelowanie ryzyka w życiu osób prywatnych i instytucji. Generali angażuje siÄ™ w budowanie wartoÅ›ci. Generali troszczy siÄ™ o przyszÅ‚ość i życie swoich klientów i wspóÅ‚pracowników. Ostatecznie, ma wpÅ‚yw na jakość życia ludzi: majÄ…tek, bezpieczeÅ„stwo, doradztwo oraz obsÅ‚uga sÄ… na dÅ‚uższÄ… metÄ™ kluczowe w polepszaniu wybranego przez klientów stylu życia.

Misja Generali

Misja Generali - być pierwszym wyborem przez dostarczanie solidnych i dostÄ™pnych rozwiÄ…zaÅ„ ubezpieczenia. Logiczne i naturalne dziaÅ‚anie Generali, które potwierdza najlepszÄ… ofertÄ™ na rynku, opartÄ… o jasne przewagi konkurencyjne. Generali realizuje zobowiÄ…zania, dążąc do najwyższej jakoÅ›ci. Przewidywanie lub zaspokajanie życiowych potrzeb lub nadarzajÄ…cych siÄ™ okazji, dostosowanych do lokalnych i osobistych zwyczajów oraz potrzeb - tego, co postrzegane jest jako wartoÅ›ciowe. Proste, Å‚atwo dostÄ™pne i zrozumiaÅ‚e rozwiÄ…zania Generali. Zawsze konkurencyjne jakoÅ›ciowo i cenowo. Generali dąży do sformuÅ‚owania oferty, bÄ™dÄ…cej doskonaÅ‚ym poÅ‚Ä…czeniem ochrony, doradztwa oraz obsÅ‚ugi.

Wartości Generali

Pierwsza wartość Generali - dostarczaj na obietnicÄ™. Generali zwiÄ…zaÅ‚ siÄ™ dÅ‚ugoterminowÄ… umowÄ… wzajemnego zaufania ze wspóÅ‚pracownikami, klientami i interesariuszami. Wszystko, co robi Generali, polega na podnoszeniu jakoÅ›ci życia swoich klientów. ZobowiÄ…zuje siÄ™ uczciwie speÅ‚nić tÄ™ obietnicÄ™, budujÄ…c z nimi silnÄ… więź.

Druga wartość Generali - wartość jego ludzi. Generali docenia swoich ludzi, wspiera ich różnorodność. Inwestuje w ich rozwój, zapewniajÄ…c przyjazne i przejrzyste Å›rodowisko pracy. Rozwój ludzi Generali zapewni dobrÄ… przyszÅ‚ość firmy.

Trzecia wartość Generali - żyj wspólnotÄ…. Generali jest dumny z przynależnoÅ›ci do globalnej grupy, która tworzy dÅ‚ugotrwaÅ‚Ä…, silnÄ… i wartoÅ›ciowÄ… relacjÄ™ na wszystkich obsÅ‚ugiwanych przez firmÄ™ rynkach. Na każdym z nich Generali czuje siÄ™ jak w domu.

Czwarta wartość Generali - bÄ…dź otwarty. Generali jest ciekawy Å›wiata, kompetentny, nie tworzy barier. CharakteryzujÄ… Generali otwartość i różnorodność postaw, pozwalajÄ…ce patrzeć na rzeczywistość z wielu perspektyw.

Podziel się z nami swoim doświadczeniem na temat Generali

MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug Generali? Czy zamówienie przebiegÅ‚o pomyÅ›lnie? Twoja opinia ma niezwykÅ‚e znaczenie dla osób, które stojÄ… przed wyborem odpowiedniego dla nich produktu. Każda opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug naszym klientom.