NiezależnaOpinia

  Opinie Vectra

  Wektra to jeden z liderów usÅ‚ug telekomunikacyjnych oraz czoÅ‚owy operator kablowy. Vectra to grupa kapitaÅ‚owa, telekomunikacyjny operator kablowy, jeden z liderów w Polsce pod wzglÄ™dem liczby abonentów, ma ponad 1 milion abonentów, 99 punktów obsÅ‚ugi w 439 miastach Polscy. Zakres dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy Vectra to:

  - Telewizja kablowa, w tym dostÄ™p do programów telewizyjnych w standardzie HD;

  - DostÄ™p do Internetu szerokopasmowy – tradycyjny kablowy oraz mobilny poprzez modem USB;

  - Telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa bazujÄ…ca na technologii cyfrowej.

  Historia Vectry

  Dynamiczny rozwój Vectry jest możliwy dziÄ™ki zwiÄ™kszaniu efektywnoÅ›ci biznesowej, rozwojowi organicznemu oraz akwizycji mniejszych sieci. Od lat Vectra uczestniczy w ksztaÅ‚towaniu i konsolidacji polskiego rynku multimedialnego, skupiajÄ…c pod jednÄ… markÄ… lokalnych operatorów. NajwiÄ™kszymi osiÄ…gniÄ™ciami Vectry byÅ‚o dwukrotne pozyskanie sieci z Å‚Ä…cznÄ… liczbÄ… 100 tysiÄ™cy abonentów: w roku 2003 przejÄ™cie Telewizji Kablowej Dami oraz w 2005 r. zakup ÅšlÄ…skiej Telewizji Kablowej, co umocniÅ‚o pozycjÄ™ Vectry wÅ›ród najwiÄ™kszych operatorów kablowych w Polsce. W styczniu 2009 roku firma zawitaÅ‚a zaÅ› do Warszawy, przejmujÄ…c miejscowego operatora Spray SA – spóÅ‚kÄ™ notowanÄ… na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych.

  Oferta Vectry

  Vectra jest grupÄ… kapitaÅ‚owÄ… bÄ™dÄ…cÄ… drugim pod wzglÄ™dem liczby abonentów telekomunikacyjnym operatorem kablowym w Polsce. ObsÅ‚uguje 1 milion klientów w na terenie caÅ‚ego kraju. Vectra oferuje usÅ‚ugi również dla biznesu, jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla każdego przedsiÄ™biorstwa oraz innych operatorów telekomunikacyjnych. Vectra intensywnie rozwija infrastrukturÄ™ teleinformatycznÄ…. Ogólnopolska sieć szkieletowa Vectry, przebiegajÄ…ca pomiÄ™dzy miastami, oparta na Å›wiatÅ‚owodach, ma prawie 7 tys. km. JednoczeÅ›nie Å‚Ä…czna dÅ‚ugość optycznych sieci to ponad 13 tys. km. Sieć Vectry zazwyczaj pracuje w systemie DWDM, jaki wielokrotnie zwiÄ™ksza jej przepustowość. System DWDM jest ciÄ…gle rozbudowywany, w zależnoÅ›ci od zapotrzebowania na dane pasmo oraz w momencie ekspansji. Obecna przepÅ‚ywność sieci osiÄ…ga n×100 Gbps. PrzepÅ‚ywność, zasiÄ™g oraz zastosowanie nowoczesnych urzÄ…dzeÅ„ i rozwiÄ…zaÅ„ plasujÄ… sieć Vectry w czoÅ‚ówce wszystkich krajowych sieci teleinformatycznych.

  Odpowiedzialność społeczna

  Vectra prowadzi zdywersyfikowanÄ… dziaÅ‚alność na rzecz lokalnych spoÅ‚ecznoÅ›ci w miejscowoÅ›ciach, w których oferuje swoje usÅ‚ugi. Wiąże siÄ™ to z przekonaniem, że firma o tak dużym zapleczu i potencjale powinna aktywnie budować relacje z mieszkaÅ„cami tych miast i regionów, w których realizuje swojÄ… aktywność biznesowÄ…. Vectra jest operatorem telekomunikacyjnym, który tysiÄ…com polskich gospodarstw domowych umożliwia dostÄ™p do mediów elektronicznych, w tym do Internetu. To nieprzerwany strumieÅ„ rozmaitych treÅ›ci kulturowych, informacyjnych, rozrywkowych oraz sportowych. Dla swoich abonentów Vectra jest czymÅ› wiÄ™cej niż tylko synonimem multimedialnej rozrywki, dlatego rozwija prowadzonÄ… lokalnie dziaÅ‚alność charytatywnÄ… firmy w regionach, gdzie ma abonentów, w tym w Gdyni, w której znajduje siÄ™ siedziba Vectry. Vectra podejmuje przedsiÄ™wziÄ™cia o charakterze spoÅ‚ecznym, edukacyjnym i kulturalnym, traktujÄ…c je jako swój wkÅ‚ad w życie danego regionu. Obecnie wyjÄ…tkowo ważne sÄ… dla firmy inicjatywy na rzecz dzieci, a także osób niepeÅ‚nosprawnych. Vectra, której ponad 60% pracowników to osoby niedysponujÄ…ce peÅ‚nÄ… sprawnoÅ›ciÄ…, jest firmÄ… znoszÄ…cÄ… bariery w ich pracy zawodowej, a także ograniczenia w codziennym życiu. Vectra stwarza przyjazne warunki pracy i pomaga w wielu innych dziedzinach, jak na przykÅ‚ad w rehabilitacji.

  Co sÄ…dzisz o ofertach Vectry?

  Podziel siÄ™ opiniÄ…! Czy masz wiedzÄ™ na temat firmy Vectra? Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.

  Vectra
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Vectra

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Vectra jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o Vectra. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Vectra?

  Vectra działa głównie w kategorii Telekomunikacja, a dokładniej w All-in-1, Telefon, Internet.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da Vectra com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!