Fellow Finance

Wszystkie opinie

Fellow Finance

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo AlfaKredyt

AlfaKredyt

1 opinie

Znowu brakuje Ci kasy? Pieniądze palą Ci się w rękach? Nie możesz się powstrzy...

Logo Bancovo

Bancovo

1 opinie

Opinie o BancovoBANCOVO to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, na której porównasz rzeczywiste oferty kredytów bankowych i p...

Logo Credit.pl

Credit.pl

1 opinie

Opinie o Credi.pl Co trzeba wiedzieć o szybkiej pożyczce?Szybka pożyczka jest jednym z najprostszych rozwi&A...

Logo TAKTO Finanse

TAKTO Finanse

1 opinie

 Opinie o TAKTOJak wyglÄ…da ożyczka na raty w TAKTO TAKTO finanse - nie jest bankiem. Prowadzi dziaÅ‚alno&A...

Fellow Finance

Fellow Finance to najbardziej zaawansowana w Europie platforma pożyczek spoÅ‚ecznoÅ›ciowych i crowdfundingowych, za pomocÄ… której osoby fizyczne i przedsiÄ™biorstwa mogÄ… uzyskać potrzebne finansowanie na dogodnych warunkach, a inwestorzy osiÄ…gać przychody odsetkowe z udzielonych pożyczek. Jest jedynym dziaÅ‚ajÄ…cym w strefie euro dostawcÄ… usÅ‚ug finansowania spoÅ‚ecznoÅ›ciowego, który oferuje zarówno pożyczki spoÅ‚ecznoÅ›ciowe dla konsumentów, jak i majÄ…cy formÄ™ pożyczki crowdfunding dla przedsiÄ™biorstw. DziÄ™ki dynamicznemu rozwojowi w krótkim czasie Fellow Finance staÅ‚ siÄ™ najwiÄ™kszym podmiotem w branży pożyczek peer-to-peer w krajach nordyckich. Fellow Finance Oyj to fiÅ„ska spóÅ‚ka z branży fintech, zaÅ‚ożona w roku 2013, która od momentu rozpoczÄ™cia dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2014 rozrosÅ‚a siÄ™ w miÄ™dzynarodowÄ… grupÄ™ kapitaÅ‚owÄ…, oferujÄ…cÄ… usÅ‚ugi finansowania spoÅ‚ecznoÅ›ciowego. Podmiot dominujÄ…cy, Fellow Finance Oyj, uzyskaÅ‚ licencjÄ™ instytucji pÅ‚atniczej od fiÅ„skiej komisji nadzoru finansowego (Finanssivalvonta) i jest notowany na rynku gieÅ‚dowym Nasdaq First North Finland. W Polsce dziaÅ‚a poprzez swojÄ… spóÅ‚kÄ™-córkÄ™, Fellow Finance Polska sp. z o.o.

Misja i wizja Fellow Finance

Fellow Finance chce zmienić tradycyjny model finansowania bankowego w bezpoÅ›rednie pożyczanie Å›rodków pomiÄ™dzy osobami fizycznymi i firmami. WizjÄ… firmy jest zostać europejskim liderem finansowania spoÅ‚ecznoÅ›ciowego dla konsumentów i przedsiÄ™biorstw. WartoÅ›ci Fellow Finance:

- Pionierskość: przez innowacyjne, cyfrowe rozwiązania Fellow Finance zmienia tradycyjny sektor finansowy i bankowy;

- Wydajność: wykorzystanie zdobyczy technologicznych umożliwia niespotykaną wydajność działalności;

- Przejrzystość: dziaÅ‚alność Fellow Finance jest w peÅ‚ni transparentna dla klientów i interesariuszy;

- Jakość: bardziej zaawansowana usÅ‚uga zapewnia lepszÄ… obsÅ‚ugÄ™ i satysfakcjÄ™ klientów.

Plarforma pożyczek spoÅ‚ecznoÅ›ciowych Fellow Finance to rynek pożyczkowy dla posiadajÄ…cych zdolność kredytowÄ… osób fizycznych i przedsiÄ™biorstw oraz dla poszukujÄ…cych przychodów odsetkowych inwestorów. Wnioskodawca wybiera kwotÄ™ pożyczki i okres pożyczkowania, dopasowujÄ…c ratÄ™ do swoich możliwoÅ›ci. Inwestor zakÅ‚ada rachunek inwestycyjny i wybiera, komu i na jakich warunkach chce pożyczać. Pożyczkobiorca zwraca pożyczkodawcy pożyczony kapitaÅ‚ w równych comiesiÄ™cznych ratach wraz z odsetkami.

Formuła działalności Fellow Finance

Fellow Finance chce zmienić tradycyjny model finansowania bankowego w bezpoÅ›rednie pożyczanie Å›rodków pomiÄ™dzy osobami fizycznymi i firmami. Z tego powodu stworzyÅ‚ zaawansowanÄ…, elektronicznÄ… platformÄ™, na której każdy może pożyczać każdemu - konsumenci firmom i konsumentom. Fellow Finance czyni pożyczanie bezpiecznym i prostym, ponieważ ubieganie siÄ™ i udzielanie finansowania powinno być Å‚atwe, nieskomplikowane i przejrzyste dla każdego. Oparty o uczenie maszynowe komputerowy model statystyczny oraz oparty o popyt i podaż model ustalania oprocentowania umożliwiajÄ… niespotykanie wydajne poÅ›rednictwo w finansowaniu. RozwiÄ…zania te sÄ… korzystne i tworzÄ… wartość dodanÄ… zarówno dla wnioskodawców, jak i dla inwestorów. Fellow Finance nieustannie poszerza ofertÄ™ o nowe produkty i udostÄ™pnia rynki kolejnych krajów. Celem firmy jest zdobycie w najbliższej przyszÅ‚oÅ›ci pozycji lidera europejskiego rynku usÅ‚ug finansowania spoÅ‚ecznoÅ›ciowego dla konsumentów i przedsiÄ™biorstw. Fellow Finance ma szerokie doÅ›wiadczenie w rozwijaniu i wdrażaniu rozwiÄ…zaÅ„ oraz prowadzeniu dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej w zakresie usÅ‚ug finansowych, w tym zwiÄ…zanych z lokowaniem oszczÄ™dnoÅ›ci, inwestowaniem, finansowaniem i zarzÄ…dzaniem należnoÅ›ciami, w wielu krajach w Europie. Fellow Finance uczestniczyÅ‚ w rozwoju metod podejmowania decyzji kredytowych i systemów teleinformatycznych, za pomocÄ… których setki tysiÄ™cy europejczyków uzyskaÅ‚y finansowanie na kwotÄ™ ponad 900 mln EUR. Fellow Finance opracowywaÅ‚ też i rozwijÄ…Å‚ liczne rozwiÄ…zania i kanaÅ‚y dystrybucji dla pożyczkodawców.

Co sÄ…dzisz o ofertach Fellow Finance?

Podziel siÄ™ opiniÄ…! Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.