AASA dla Biznesu

Wszystkie opinie

AASA dla Biznesu

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Miloan

Miloan

1 opinie

Miloan - serwis internetowego kredytu online Pożyczka online – najlepsza alternatywa w trudnej sytuacji finansowej. Szybko&Arin...

Logo Finzmo

Finzmo

3 opinie

Finzmo oferuje swoim klientom pomoc w znalezieniu odpowiedniego wsparcia finansowego. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii gwara...

Logo Bancovo

Bancovo

1 opinie

Opinie o BancovoBANCOVO to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, na której porównasz rzeczywiste oferty kredytów bankowych i p...

Logo Ferratum

Ferratum

1 opinie

Zanim skusisz siÄ™ na szybkÄ… pożyczkÄ™ od organizacji bankowych, musisz dowiedzieć siÄ...

AASA dla Biznesu

Aasa jest technologicznÄ… firmÄ… finansowÄ… XXI wieku o skandynawskich korzeniach, obecnÄ… na polskim rynku od 2012 roku. SpecjalizujÄ… siÄ™ w pożyczkach ratalnych dla konsumentów oraz maÅ‚ego biznesu, których udzielajÄ… w oparciu o wieloetapowy proces oceny kredytowej i zasady odpowiedzialnego pożyczania.

ŁączÄ… pozytywne cechy oferty banków z ofertÄ… firm pożyczkowych – szybkość, prostotÄ™, transparentność i bezpieczeÅ„stwo. Nie udzielajÄ… pożyczek krótkoterminowych (chwilówek), dbajÄ… o rozwój rynku i klientów.

Fundamentem dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy jest odpowiedzialność - każdego dnia czujÄ… siÄ™ zobowiÄ…zani do uwzglÄ™dniania problematyki spoÅ‚ecznej oraz interesów swoich klientów, partnerów i pracowników.

Odpowiedzialność biznesowa

Od 2015 roku należą do czÅ‚onków Konferencji PrzedsiÄ™biorstw Finansowych. WspóÅ‚tworzyli Zasady Dobrych Praktyk Sprzedaży Produktów Kredytowych PrzedsiÄ™biorstw Zrzeszonych w Konferencji PrzedsiÄ™biorstw Finansowych w Polsce, które stanowiÄ… zbiór reguÅ‚ odpowiedzialnego pożyczania. PrzestrzegajÄ… ich w swoich codziennych praktykach biznesowych, odnoszÄ…cych siÄ™ do sprzedaży produktów kredytowych, dziÄ™ki czemu kilkukrotnie uzyskali Certyfikat Etyczny KPF.

W 2015 roku otrzymali również Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Dwa lata wczeÅ›niej uzyskali Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Proces ubiegania siÄ™ o pożyczkÄ™ w Aasa

Polska w całości odbywa się przez Internet, jest więc bardzo prosty i szybki.

Nie wymagamy:

dokumentów rejestracyjnych

dokumentów ksiÄ™gowych lub bankowych

poręczeń zabezpieczeń

A wszystko po to, by dostosować się do Twoich oczekiwań. Aby otrzymać pożyczkę powinieneś spełniać jedynie poniższe warunki:

mieć zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą. O pożyczkę możesz zawnioskować już chwilę po zarejestrowaniu.

nie figurować w rejestrze dÅ‚użników BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD);

posiadać stały adres zamieszkania w Polsce;

Proste kroki ubegania się o pożyczkę AASA dla biznesu:

Wybierz kwotę i okres spłaty pożyczki na naszej stronie internetowej http://aasadlabiznesu.pl

DecyzjÄ™ o przyznaniu pożyczki otrzymasz bÅ‚yskawicznie, maksymalnie w ciÄ…gu godziny. PrawidÅ‚owo wypeÅ‚niony i kompletny wniosek przyspieszy naszÄ… decyzjÄ™, którÄ… przekażemy Ci telefonicznie bÄ…dź mailowo.

Zawarcie lub zmiana Umowy pożyczki, która miaÅ‚aby powodować obowiÄ…zek wypÅ‚aty kwoty Pożyczki na inny numer rachunku bankowego niż wskazany przez Klienta we wczeÅ›niej zawartej z PożyczkodawcÄ… w formie pisemnej Umowie pożyczki, wymaga wymiany oÅ›wiadczeÅ„ woli w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.

Klient zobowiÄ…zany jest do niezwÅ‚ocznego informowania Pożyczkodawcy o zmianie danych osobowych, w szczególnoÅ›ci adresu do korespondencji lub zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. W przypadku niewykonania zobowiÄ…zania okreÅ›lonego w zdaniu poprzedzajÄ…cym, Klient zobowiÄ…zany bÄ™dzie do pokrycia bezpoÅ›rednich kosztów zwiÄ…zanych z wykonanymi przez PożyczkodawcÄ™ czynnoÅ›ciami majÄ…cymi na celu uzyskanie informacji o aktualnych danych osobowych Pożyczkobiorcy w wysokoÅ›ci kosztów poniesionych w tym celu.

Jeżeli jakakolwiek nowa umowa pożyczki została zawarta lub zmieniona z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej, Pożyczkodawca ma prawo żądać zwrotu Pożyczki zgodnie z nowo ustalonymi warunkami umowy wraz z odsetkami, opłatami administracyjnymi i kosztami udzielenia Pożyczki oraz innymi indywidualnie uzgodnionymi kosztami. Klient ma prawo odstąpić od każdej nowo zawartej umowy na takich samych warunkach jak określone w niniejszej Umowie. Termin na odstąpienie od każdej nowej umowy pożyczki zawartej przy wykorzystaniu oświadczeń woli składanych elektronicznie liczony jest od daty doręczenia Klientowi potwierdzenia zawarcia nowej umowy lub jej zmiany.

Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ…

Masz życzenie odnośnie do Aasadlabiznesu.pl? Podziel się swoją opinią na ten temat!