PrepayWay

Wszystkie opinie

PrepayWay

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo AlfaKredyt

AlfaKredyt

1 opinie

Znowu brakuje Ci kasy? Pieniądze palą Ci się w rękach? Nie możesz się powstrzy...

Logo Bancovo

Bancovo

1 opinie

Opinie o BancovoBANCOVO to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, na której porównasz rzeczywiste oferty kredytów bankowych i p...

Logo Credit.pl

Credit.pl

1 opinie

Opinie o Credi.pl Co trzeba wiedzieć o szybkiej pożyczce?Szybka pożyczka jest jednym z najprostszych rozwi&A...

Logo Finiata

Finiata

1 opinie

Nikt nie jest bezpieczny od siÅ‚y wyższe - dotyczy to wszelkich dodatkowych problemów i trudnoÅ›ci w pra...

PrepayWay

PrepayWay AG jest szwajcarskim holdingiem produkujÄ…cym ekosystem blockchain, który upraszcza i usprawnia miÄ™dzynarodowÄ… wspóÅ‚pracÄ™, kontraktowanie i pÅ‚atnoÅ›ci dla firm z wielu branż.

O PrepayWay

PomysÅ‚ na PrepayWay narodziÅ‚ siÄ™ w Szwajcarii, gdzie informatyka, bankowość, biznes miÄ™dzynarodowy i prawnicy zebrali siÄ™, by zrewolucjonizować procesy biznesowe. PochodzÄ…cy z wielu Å›rodowisk zawodowych nasz zróżnicowany zespóÅ‚ poÅ›wiÄ™cony jest tworzeniu ekosystemu, który uÅ‚atwia bezpieczne, szybkie, przejrzyste transakcje handlowe, a jednoczeÅ›nie zmniejsza koszty transakcji.

SmartArb zostaÅ‚ stworzony w celu Å›wiadczenia alternatywnych usÅ‚ug rozwiÄ…zywania sporów (ADR). Aby zapewnić najwyższÄ… jakość usÅ‚ug ADR po rozsÄ…dnych kosztach, SmartArb Å›ciÅ›le wspóÅ‚pracuje z neutralnymi i doradcami certyfikowanymi przez Chartered Institute of Arbitrators, JAMS i innymi uznanymi instytucjami ADR. SmartArb ma wÅ‚asne wzorcowe klauzule dotyczÄ…ce umów handlowych oraz wÅ‚asny zestaw zasad, które strony mogÄ… odwoÅ‚ywać siÄ™ w umowach handlowych (ex ante) i umowach arbitrażowych (expost). SmartArb Å›wiadczy usÅ‚ugi ADR dla wielu branż i dla wielu rodzajów transakcji handlowych. Lista neutralnych sugerowanych przez SmartArb obejmuje również ekspertów posiadajÄ…cych wiedzÄ™ na temat wielu systemów prawnych i biegÅ‚oÅ›ci we wszystkich gÅ‚ównych jÄ™zykach. SmartArb rozwija specjalnÄ… wiedzÄ™ fachowÄ… w zakresie sporów wynikajÄ…cych z inteligentnych umów.

MiÄ™dzynarodowe transakcje handlowe przed pojawieniem siÄ™ Internetu byÅ‚y w dużym stopniu ograniczone do dużych zakÅ‚adów, których zdolność finansowa pozwalaÅ‚a na przetwarzanie odpowiednich dokumentów i dokonywanie niezbÄ™dnych pÅ‚atnoÅ›ci na rzecz odpowiednich stron zaangażowanych w Å‚aÅ„cuch dostaw transakcji. Mimo że Internet pomógÅ‚ w usprawnieniu procesu dziÄ™ki znacznemu skróceniu czasu poÅ›wiÄ™canego na komunikacjÄ™, uczyniÅ‚ on bardzo maÅ‚o usprawnienia procesu; tradycyjne metody przetwarzania dokumentów prawnych, takie jak umowy i inne odpowiednie weryfikacje, sÄ… nadal stosowane, co powoduje znaczne straty czasu, pieniÄ™dzy i innych cennych zasobów.

 

Oferta firmy

MisjÄ… PrepayWay jest usuniÄ™cie wspomnianego obciążenia poprzez integracjÄ™ zdecentralizowanego Å‚aÅ„cucha blokowego i samowystarczalnych inteligentnych umów z procesami biznesowymi w celu wprowadzenia nowego paradygmatu w handlu miÄ™dzynarodowym. W szczególnoÅ›ci PrepayWay oferuje:

–  prawnie wiążące wzory umów opracowane przez ekspertów prawnych zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi i przetÅ‚umaczone na wiele jÄ™zyków;

–  samowystarczalne inteligentne umowy zawierajÄ…ce zakodowane warunki umów;

–  zintegrowana brama do cyfrowych i walutowych transakcji walutowych obsÅ‚ugiwanych przez licencjonowanych partnerów depozytowych;

–  transgraniczne zdecentralizowane rozwiÄ…zanie finansowe;

–  bezpieczne przechowywanie zapisów inteligentnych umów i transakcji na blockchain;

–  skuteczne i możliwe do wyegzekwowania rozstrzyganie sporów przez SmartArb, MiÄ™dzynarodowy Inteligentny Instytut Mediacji i Arbitrażu.

Å»adna pojedyncza firma nie może uwolnić potencjaÅ‚u samego blockchain. PrepayWay Blockchain Ecosystem integruje blockchain z istniejÄ…cymi funkcjami biznesowymi, wykorzystujÄ…c go do generowania wartoÅ›ci i przyspieszenia wzrostu. Efektem tej synergii bÄ™dÄ… możliwoÅ›ci strategicznego partnerstwa i dostÄ™pu do innowacyjnych technologii. Porównaj ofertÄ™ firmy  z konkurencjÄ… naszej stronie.

Opinia końcowa

Pojawienie siÄ™ technologii blockchain zapoczÄ…tkowaÅ‚o nowÄ… erÄ™ transakcji bez zaufania, w których dwie lub wiÄ™cej stron może Å‚atwo przeprowadzać transakcje bez koniecznoÅ›ci sprawdzania wiarygodnoÅ›ci, autentycznoÅ›ci i integralnoÅ›ci transakcji przez stronÄ™ trzeciÄ…. Weźmy na przykÅ‚ad nabywcÄ™ we Francji, zainteresowanego dokonaniem przedpÅ‚aty na kredyt hipoteczny w Hiszpanii, jeÅ›li zaangażowane strony nie chcÄ… dokonywać transakcji opartych na zaufaniu (co jest okropnym pomysÅ‚em), istnieje potrzeba zweryfikowania przez kupujÄ…cego autentyczność wykazu, wÅ‚asność nieruchomoÅ›ci i zapewnienie, że odpowiednie dokumenty sÄ… nienaruszone. Proces ten jest bardzo nieefektywny, co powoduje znaczne marnotrawstwo cennych zasobów.

Zastosowanie technologii blockchain poprzez ekosystem Prepayway znaczÄ…co zwiÄ™ksza wydajność handlu miÄ™dzynarodowego przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu poÅ›wiÄ™conego na tradycyjne procesy. Ekosystem Prepayway ma wiele rozwiÄ…zaÅ„, które można Å‚atwo zintegrować z tradycyjnymi firmami.