NiezależnaOpinia

  Opinie Getin Noble Bank

  Getin Bank jest markÄ… bankowoÅ›ci detalicznej, która należy do Getin Noble Bank S.A., jednego z najwiÄ™kszych banków w Polsce z wiÄ™kszoÅ›ciowym polskim kapitaÅ‚em. Getin Bank jest regularnie doceniany przez ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Bank jest notowany na warszawskiej GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych. SwojÄ… ofertÄ™ Getin Bank kieruje do klientów indywidualnych, samorzÄ…dów, segmentu maÅ‚ych i Å›rednich firm, wspólnot mieszkaniowych i dużych korporacji. Oferta Getin Bank, ze wzglÄ™du na kompleksowość i innowacyjność, zainteresuje zwÅ‚aszcza osoby oczekujÄ…ce nowoczesnych i przejrzystych produktów finansowych, uproszczonych procedur oraz szybkiej i kompetentnej obsÅ‚ugi – także po sprzedażowej.

  Getin Bank - ciągłe doskonalenie

  Getin Bank chce być dla klientów bankiem pierwszego wyboru – instytucjÄ…, której bez wahania powierzajÄ… swoje pieniÄ…dze. Aby zrealizować tÄ™ misjÄ™, bank nieustannie doskonali standardy obsÅ‚ugi, wprowadza unikatowe i nowoczesne produkty, jednoczeÅ›nie upraszczajÄ…c ich konstrukcje. Usprawnia sposoby dystrybucji swojej oferty – Getin Bank chce docierać do obecnych i nowych klientów coraz nowoczeÅ›niejszymi kanaÅ‚ami, opartymi na nowych technologiach. W podnoszeniu jakoÅ›ci pomagajÄ… bankowi wartoÅ›ci, które stanowiÄ… podstawÄ™ wspólnych dziaÅ‚aÅ„ jego pracowników na rzecz klientów i banku. WartoÅ›ci te Getin Bank uznaje za wspólne dobro caÅ‚ej organizacji. SÄ… nimi: reputacja, dostÄ™pność, innowacyjność i elastyczność, nastawienie na cel, profesjonalizm, przestrzeganie prawa oraz odpowiedzialność.

  Oferta Getin Bank

  Oferta banku jest dostÄ™pna w ponad 400 oddziaÅ‚ach wÅ‚asnych i franczyzowych oraz szerokiej sieci poÅ›redników. Klienci Getin Banku mogÄ… korzystać także z nowoczesnej bankowoÅ›ci internetowej i mobilnej. Getin Bank zaprasza do zapoznania siÄ™ z Kodeksem etyki pracowników banku. PrzyjÄ™te w nim zasady postÄ™powania okreÅ›lajÄ… sposób ksztaÅ‚towania relacji miÄ™dzy pracownikami banku, miÄ™dzy pracownikami i klientami, a także prowadzenia przez bank dziaÅ‚alnoÅ›ci biznesowej. Kodeks jest uzupeÅ‚nieniem kultury organizacyjnej Getin Bank oraz narzÄ™dziem wspierajÄ…cym upowszechnianie wartoÅ›ci, wedÅ‚ug których bank chce postÄ™pować. Wraz z nim obowiÄ…zuje w banku Kodeks etyki bankowej, opracowany przez ZwiÄ…zek Banków Polskich. Wysoka jakość usÅ‚ug private banking w Getin Noble Bank zostaÅ‚a po raz kolejny wyróżniona najwyższÄ… ocenÄ… w corocznym ratingu „Forbesa” usÅ‚ug private banking. Doceniona zostaÅ‚a wysoka jakość posiadanych produktów oraz wysoki poziom obsÅ‚ugi ze strony doradców Noble Private Banking. OfertÄ™ wyróżniono również ze wzglÄ™du na kompleksowe wsparcie klientów, dostÄ™p do szerokiej palety rozwiÄ…zaÅ„ inwestycyjnych oraz usÅ‚ug dodatkowych.

  Złożenie skargi lub reklamacji

  Zależy bankowi na PaÅ„stwa satysfakcji, dlatego zachÄ™ca do zgÅ‚aszania opinii i uwag dotyczÄ…cych zarówno samych produktów i usÅ‚ug Å›wiadczonych przez bank, jak i obsÅ‚ugi. PaÅ„stwa gÅ‚os przyczynia siÄ™ do doskonalenia oferty Getin Bank oraz jakoÅ›ci Å›wiadczonych przez bank usÅ‚ug. JeÅ›li zauważysz coÅ› niepokojÄ…cego, skontaktuj siÄ™ z infoliniÄ… Getin Bank! ZÅ‚ożenie skargi/reklamacji do Getin Bank niezwÅ‚ocznie po powziÄ™ciu przez PaÅ„stwa zastrzeżeÅ„ uÅ‚atwi i przyÅ›pieszy rzetelne jej rozpatrzenie, chyba że okoliczność ta pozostaje bez wpÅ‚ywu na ten proces. JeÅ›li chcesz zÅ‚ożyć reklamacjÄ™ przez Internet, wypeÅ‚nij formularz na stronie internetowej Getin Bank lub zrób to za poÅ›rednictwem bankowoÅ›ci internetowej. UstnÄ… reklamacjÄ™ możesz zÅ‚ożyć telefonicznie, poprzez kontakt z InfoliniÄ… banku, osobiÅ›cie podczas wizyty w jednostce banku, listownie, przesyÅ‚kÄ… pocztowÄ….

  Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ… na temat Getin Bank

  MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug Getin Bank? Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ… na ten temat! DziÄ™ki Twojej ocenie potencjalni klienci firmy Getin Bank otrzymajÄ… informacje, które pomogÄ… im w wyborze odpowiedniej usÅ‚ugi.

  Getin Noble Bank
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Getin Noble Bank

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Getin Noble Bank jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o Getin Noble Bank. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Getin Noble Bank?

  Getin Noble Bank działa głównie w kategorii Finanse, a dokładniej w Oszczędzanie, Inwestycja, Money Transfer.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na Getin Noble Bank . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.