Getin Noble Bank

Wszystkie opinie

Getin Noble Bank

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Uwaga: Co mówią nasi klienci?

J
Jadwiga
W dniu 3 lutego miałam załatwić sprawy w oddziale na ul. Górczewskiej 200. Przelew owszem zrobiłam, ale w pozostałych sprawach spotkałam się z nieompetencją ,błędną informacją i raczej mnie "o...Czytacz dalej

Wszystkie opinie (1)

 • Nie ma jeszcze żadnych opini!

  Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

 • Zamówienie

  Serwis

  Cennik

  Dostawa

  Kupiłbym tu ponownie
  Ogólnie

  usługi bankowe

  W dniu 3 lutego miałam załatwić sprawy w oddziale na ul. Górczewskiej 200. Przelew owszem zrobiłam, ale w pozostałych sprawach spotkałam się z nieompetencją ,błędną informacją i raczej mnie "olano".Już po raz ddrugi w tym oddziale młoda panienka zupełnie niekompetentna nie umiała załatwić mojej sprawy. Największą porażka jest aplikacja mobilna... Wieczne błędy, a każda aktywność w niej, albo powoduje biały ekran i wylogowanie, albo otwiera nowy wniosek kredytowy... Wycofuję się z tego banku.
  Natomiast wieczorem udałam się dooddziału w Galeri Wileńska na ul. Targowej gdzie spotkałam się z pełną profesjonalną obsługą, gzie z dużym zaangażowaniem i empatią zostałam obsłużona i załatwiłam swoje sprawy Bardzo dziękuję pani J.M.
  Zalety
  oprócz pani J.M. w galeri Wileńska - brak
  Wady
  Na Górczewskiej dramat


Inni również oglądali

Logo AlfaKredyt

AlfaKredyt

1 opinie

Znowu brakuje Ci kasy? Pieniądze palą Ci się w rękach? Nie możesz się powstrzy...

Logo Wirex
Logo Bank Polski

Bank Polski

1 opinie

Czy zastanawiasz się nad zmianą banku? Czy Twoje konto generuje zbyt duże koszty przy przelewach, prowadzeniu konta, a zysk z oproce...

Logo Alior Bank

Alior Bank

1 opinie

Opinie Alior BankNowoczesność oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, także w dziedzinie...

Getin Noble Bank

Getin Bank jest markÄ… bankowoÅ›ci detalicznej, która należy do Getin Noble Bank S.A., jednego z najwiÄ™kszych banków w Polsce z wiÄ™kszoÅ›ciowym polskim kapitaÅ‚em. Getin Bank jest regularnie doceniany przez ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Bank jest notowany na warszawskiej GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych. SwojÄ… ofertÄ™ Getin Bank kieruje do klientów indywidualnych, samorzÄ…dów, segmentu maÅ‚ych i Å›rednich firm, wspólnot mieszkaniowych i dużych korporacji. Oferta Getin Bank, ze wzglÄ™du na kompleksowość i innowacyjność, zainteresuje zwÅ‚aszcza osoby oczekujÄ…ce nowoczesnych i przejrzystych produktów finansowych, uproszczonych procedur oraz szybkiej i kompetentnej obsÅ‚ugi – także po sprzedażowej.

Getin Bank - ciągłe doskonalenie

Getin Bank chce być dla klientów bankiem pierwszego wyboru – instytucjÄ…, której bez wahania powierzajÄ… swoje pieniÄ…dze. Aby zrealizować tÄ™ misjÄ™, bank nieustannie doskonali standardy obsÅ‚ugi, wprowadza unikatowe i nowoczesne produkty, jednoczeÅ›nie upraszczajÄ…c ich konstrukcje. Usprawnia sposoby dystrybucji swojej oferty – Getin Bank chce docierać do obecnych i nowych klientów coraz nowoczeÅ›niejszymi kanaÅ‚ami, opartymi na nowych technologiach. W podnoszeniu jakoÅ›ci pomagajÄ… bankowi wartoÅ›ci, które stanowiÄ… podstawÄ™ wspólnych dziaÅ‚aÅ„ jego pracowników na rzecz klientów i banku. WartoÅ›ci te Getin Bank uznaje za wspólne dobro caÅ‚ej organizacji. SÄ… nimi: reputacja, dostÄ™pność, innowacyjność i elastyczność, nastawienie na cel, profesjonalizm, przestrzeganie prawa oraz odpowiedzialność.

Oferta Getin Bank

Oferta banku jest dostÄ™pna w ponad 400 oddziaÅ‚ach wÅ‚asnych i franczyzowych oraz szerokiej sieci poÅ›redników. Klienci Getin Banku mogÄ… korzystać także z nowoczesnej bankowoÅ›ci internetowej i mobilnej. Getin Bank zaprasza do zapoznania siÄ™ z Kodeksem etyki pracowników banku. PrzyjÄ™te w nim zasady postÄ™powania okreÅ›lajÄ… sposób ksztaÅ‚towania relacji miÄ™dzy pracownikami banku, miÄ™dzy pracownikami i klientami, a także prowadzenia przez bank dziaÅ‚alnoÅ›ci biznesowej. Kodeks jest uzupeÅ‚nieniem kultury organizacyjnej Getin Bank oraz narzÄ™dziem wspierajÄ…cym upowszechnianie wartoÅ›ci, wedÅ‚ug których bank chce postÄ™pować. Wraz z nim obowiÄ…zuje w banku Kodeks etyki bankowej, opracowany przez ZwiÄ…zek Banków Polskich. Wysoka jakość usÅ‚ug private banking w Getin Noble Bank zostaÅ‚a po raz kolejny wyróżniona najwyższÄ… ocenÄ… w corocznym ratingu „Forbesa” usÅ‚ug private banking. Doceniona zostaÅ‚a wysoka jakość posiadanych produktów oraz wysoki poziom obsÅ‚ugi ze strony doradców Noble Private Banking. OfertÄ™ wyróżniono również ze wzglÄ™du na kompleksowe wsparcie klientów, dostÄ™p do szerokiej palety rozwiÄ…zaÅ„ inwestycyjnych oraz usÅ‚ug dodatkowych.

Złożenie skargi lub reklamacji

Zależy bankowi na PaÅ„stwa satysfakcji, dlatego zachÄ™ca do zgÅ‚aszania opinii i uwag dotyczÄ…cych zarówno samych produktów i usÅ‚ug Å›wiadczonych przez bank, jak i obsÅ‚ugi. PaÅ„stwa gÅ‚os przyczynia siÄ™ do doskonalenia oferty Getin Bank oraz jakoÅ›ci Å›wiadczonych przez bank usÅ‚ug. JeÅ›li zauważysz coÅ› niepokojÄ…cego, skontaktuj siÄ™ z infoliniÄ… Getin Bank! ZÅ‚ożenie skargi/reklamacji do Getin Bank niezwÅ‚ocznie po powziÄ™ciu przez PaÅ„stwa zastrzeżeÅ„ uÅ‚atwi i przyÅ›pieszy rzetelne jej rozpatrzenie, chyba że okoliczność ta pozostaje bez wpÅ‚ywu na ten proces. JeÅ›li chcesz zÅ‚ożyć reklamacjÄ™ przez Internet, wypeÅ‚nij formularz na stronie internetowej Getin Bank lub zrób to za poÅ›rednictwem bankowoÅ›ci internetowej. UstnÄ… reklamacjÄ™ możesz zÅ‚ożyć telefonicznie, poprzez kontakt z InfoliniÄ… banku, osobiÅ›cie podczas wizyty w jednostce banku, listownie, przesyÅ‚kÄ… pocztowÄ….

Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ… na temat Getin Bank

MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug Getin Bank? Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ… na ten temat! DziÄ™ki Twojej ocenie potencjalni klienci firmy Getin Bank otrzymajÄ… informacje, które pomogÄ… im w wyborze odpowiedniej usÅ‚ugi.