Getin Noble Bank

Wszystkie opinie

Getin Noble Bank

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • No reviews yet!

    Find companies you have experience with and write reviews about them! Your reviews contribute to a more transparent market and improve the reliability of companies.

Inni również oglądali

Logo AlfaKredyt
AlfaKredyt
1 opinie

Znowu brakuje Ci kasy? Pieniądze palą Ci się w rękach? Nie możesz się powstrzy...

Logo Millennium
Millennium
0 opinie

JeÅ›li szukasz niezawodnego pomocnika do zarzÄ…dzania swoimi finansami, zwróć uwagÄ™ na Bank Mille...

Logo Wirex
Logo Alior Bank
Alior Bank
1 opinie

Opinie Alior BankNowoczesność oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, także w dziedzinie...

Getin Noble Bank

Getin Bank jest markÄ… bankowoÅ›ci detalicznej, która należy do Getin Noble Bank S.A., jednego z najwiÄ™kszych banków w Polsce z wiÄ™kszoÅ›ciowym polskim kapitaÅ‚em. Getin Bank jest regularnie doceniany przez ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Bank jest notowany na warszawskiej GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych. SwojÄ… ofertÄ™ Getin Bank kieruje do klientów indywidualnych, samorzÄ…dów, segmentu maÅ‚ych i Å›rednich firm, wspólnot mieszkaniowych i dużych korporacji. Oferta Getin Bank, ze wzglÄ™du na kompleksowość i innowacyjność, zainteresuje zwÅ‚aszcza osoby oczekujÄ…ce nowoczesnych i przejrzystych produktów finansowych, uproszczonych procedur oraz szybkiej i kompetentnej obsÅ‚ugi – także po sprzedażowej.

Getin Bank - ciągłe doskonalenie

Getin Bank chce być dla klientów bankiem pierwszego wyboru – instytucjÄ…, której bez wahania powierzajÄ… swoje pieniÄ…dze. Aby zrealizować tÄ™ misjÄ™, bank nieustannie doskonali standardy obsÅ‚ugi, wprowadza unikatowe i nowoczesne produkty, jednoczeÅ›nie upraszczajÄ…c ich konstrukcje. Usprawnia sposoby dystrybucji swojej oferty – Getin Bank chce docierać do obecnych i nowych klientów coraz nowoczeÅ›niejszymi kanaÅ‚ami, opartymi na nowych technologiach. W podnoszeniu jakoÅ›ci pomagajÄ… bankowi wartoÅ›ci, które stanowiÄ… podstawÄ™ wspólnych dziaÅ‚aÅ„ jego pracowników na rzecz klientów i banku. WartoÅ›ci te Getin Bank uznaje za wspólne dobro caÅ‚ej organizacji. SÄ… nimi: reputacja, dostÄ™pność, innowacyjność i elastyczność, nastawienie na cel, profesjonalizm, przestrzeganie prawa oraz odpowiedzialność.

Oferta Getin Bank

Oferta banku jest dostÄ™pna w ponad 400 oddziaÅ‚ach wÅ‚asnych i franczyzowych oraz szerokiej sieci poÅ›redników. Klienci Getin Banku mogÄ… korzystać także z nowoczesnej bankowoÅ›ci internetowej i mobilnej. Getin Bank zaprasza do zapoznania siÄ™ z Kodeksem etyki pracowników banku. PrzyjÄ™te w nim zasady postÄ™powania okreÅ›lajÄ… sposób ksztaÅ‚towania relacji miÄ™dzy pracownikami banku, miÄ™dzy pracownikami i klientami, a także prowadzenia przez bank dziaÅ‚alnoÅ›ci biznesowej. Kodeks jest uzupeÅ‚nieniem kultury organizacyjnej Getin Bank oraz narzÄ™dziem wspierajÄ…cym upowszechnianie wartoÅ›ci, wedÅ‚ug których bank chce postÄ™pować. Wraz z nim obowiÄ…zuje w banku Kodeks etyki bankowej, opracowany przez ZwiÄ…zek Banków Polskich. Wysoka jakość usÅ‚ug private banking w Getin Noble Bank zostaÅ‚a po raz kolejny wyróżniona najwyższÄ… ocenÄ… w corocznym ratingu „Forbesa” usÅ‚ug private banking. Doceniona zostaÅ‚a wysoka jakość posiadanych produktów oraz wysoki poziom obsÅ‚ugi ze strony doradców Noble Private Banking. OfertÄ™ wyróżniono również ze wzglÄ™du na kompleksowe wsparcie klientów, dostÄ™p do szerokiej palety rozwiÄ…zaÅ„ inwestycyjnych oraz usÅ‚ug dodatkowych.

Złożenie skargi lub reklamacji

Zależy bankowi na PaÅ„stwa satysfakcji, dlatego zachÄ™ca do zgÅ‚aszania opinii i uwag dotyczÄ…cych zarówno samych produktów i usÅ‚ug Å›wiadczonych przez bank, jak i obsÅ‚ugi. PaÅ„stwa gÅ‚os przyczynia siÄ™ do doskonalenia oferty Getin Bank oraz jakoÅ›ci Å›wiadczonych przez bank usÅ‚ug. JeÅ›li zauważysz coÅ› niepokojÄ…cego, skontaktuj siÄ™ z infoliniÄ… Getin Bank! ZÅ‚ożenie skargi/reklamacji do Getin Bank niezwÅ‚ocznie po powziÄ™ciu przez PaÅ„stwa zastrzeżeÅ„ uÅ‚atwi i przyÅ›pieszy rzetelne jej rozpatrzenie, chyba że okoliczność ta pozostaje bez wpÅ‚ywu na ten proces. JeÅ›li chcesz zÅ‚ożyć reklamacjÄ™ przez Internet, wypeÅ‚nij formularz na stronie internetowej Getin Bank lub zrób to za poÅ›rednictwem bankowoÅ›ci internetowej. UstnÄ… reklamacjÄ™ możesz zÅ‚ożyć telefonicznie, poprzez kontakt z InfoliniÄ… banku, osobiÅ›cie podczas wizyty w jednostce banku, listownie, przesyÅ‚kÄ… pocztowÄ….

Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ… na temat Getin Bank

MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug Getin Bank? Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ… na ten temat! DziÄ™ki Twojej ocenie potencjalni klienci firmy Getin Bank otrzymajÄ… informacje, które pomogÄ… im w wyborze odpowiedniej usÅ‚ugi.