NiezależnaOpinia

  Opinie Getin Noble Bank

  Getin Bank jest markÄ… bankowoÅ›ci detalicznej, która należy do Getin Noble Bank S.A., jednego z najwiÄ™kszych banków w Polsce z wiÄ™kszoÅ›ciowym polskim kapitaÅ‚em. Getin Bank jest regularnie doceniany przez ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Bank jest notowany na warszawskiej GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych. SwojÄ… ofertÄ™ Getin Bank kieruje do klientów indywidualnych, samorzÄ…dów, segmentu maÅ‚ych i Å›rednich firm, wspólnot mieszkaniowych i dużych korporacji. Oferta Getin Bank, ze wzglÄ™du na kompleksowość i innowacyjność, zainteresuje zwÅ‚aszcza osoby oczekujÄ…ce nowoczesnych i przejrzystych produktów finansowych, uproszczonych procedur oraz szybkiej i kompetentnej obsÅ‚ugi – także po sprzedażowej.

  Getin Bank - ciągłe doskonalenie

  Getin Bank chce być dla klientów bankiem pierwszego wyboru – instytucjÄ…, której bez wahania powierzajÄ… swoje pieniÄ…dze. Aby zrealizować tÄ™ misjÄ™, bank nieustannie doskonali standardy obsÅ‚ugi, wprowadza unikatowe i nowoczesne produkty, jednoczeÅ›nie upraszczajÄ…c ich konstrukcje. Usprawnia sposoby dystrybucji swojej oferty – Getin Bank chce docierać do obecnych i nowych klientów coraz nowoczeÅ›niejszymi kanaÅ‚ami, opartymi na nowych technologiach. W podnoszeniu jakoÅ›ci pomagajÄ… bankowi wartoÅ›ci, które stanowiÄ… podstawÄ™ wspólnych dziaÅ‚aÅ„ jego pracowników na rzecz klientów i banku. WartoÅ›ci te Getin Bank uznaje za wspólne dobro caÅ‚ej organizacji. SÄ… nimi: reputacja, dostÄ™pność, innowacyjność i elastyczność, nastawienie na cel, profesjonalizm, przestrzeganie prawa oraz odpowiedzialność.

  Oferta Getin Bank

  Oferta banku jest dostÄ™pna w ponad 400 oddziaÅ‚ach wÅ‚asnych i franczyzowych oraz szerokiej sieci poÅ›redników. Klienci Getin Banku mogÄ… korzystać także z nowoczesnej bankowoÅ›ci internetowej i mobilnej. Getin Bank zaprasza do zapoznania siÄ™ z Kodeksem etyki pracowników banku. PrzyjÄ™te w nim zasady postÄ™powania okreÅ›lajÄ… sposób ksztaÅ‚towania relacji miÄ™dzy pracownikami banku, miÄ™dzy pracownikami i klientami, a także prowadzenia przez bank dziaÅ‚alnoÅ›ci biznesowej. Kodeks jest uzupeÅ‚nieniem kultury organizacyjnej Getin Bank oraz narzÄ™dziem wspierajÄ…cym upowszechnianie wartoÅ›ci, wedÅ‚ug których bank chce postÄ™pować. Wraz z nim obowiÄ…zuje w banku Kodeks etyki bankowej, opracowany przez ZwiÄ…zek Banków Polskich. Wysoka jakość usÅ‚ug private banking w Getin Noble Bank zostaÅ‚a po raz kolejny wyróżniona najwyższÄ… ocenÄ… w corocznym ratingu „Forbesa” usÅ‚ug private banking. Doceniona zostaÅ‚a wysoka jakość posiadanych produktów oraz wysoki poziom obsÅ‚ugi ze strony doradców Noble Private Banking. OfertÄ™ wyróżniono również ze wzglÄ™du na kompleksowe wsparcie klientów, dostÄ™p do szerokiej palety rozwiÄ…zaÅ„ inwestycyjnych oraz usÅ‚ug dodatkowych.

  Złożenie skargi lub reklamacji

  Zależy bankowi na PaÅ„stwa satysfakcji, dlatego zachÄ™ca do zgÅ‚aszania opinii i uwag dotyczÄ…cych zarówno samych produktów i usÅ‚ug Å›wiadczonych przez bank, jak i obsÅ‚ugi. PaÅ„stwa gÅ‚os przyczynia siÄ™ do doskonalenia oferty Getin Bank oraz jakoÅ›ci Å›wiadczonych przez bank usÅ‚ug. JeÅ›li zauważysz coÅ› niepokojÄ…cego, skontaktuj siÄ™ z infoliniÄ… Getin Bank! ZÅ‚ożenie skargi/reklamacji do Getin Bank niezwÅ‚ocznie po powziÄ™ciu przez PaÅ„stwa zastrzeżeÅ„ uÅ‚atwi i przyÅ›pieszy rzetelne jej rozpatrzenie, chyba że okoliczność ta pozostaje bez wpÅ‚ywu na ten proces. JeÅ›li chcesz zÅ‚ożyć reklamacjÄ™ przez Internet, wypeÅ‚nij formularz na stronie internetowej Getin Bank lub zrób to za poÅ›rednictwem bankowoÅ›ci internetowej. UstnÄ… reklamacjÄ™ możesz zÅ‚ożyć telefonicznie, poprzez kontakt z InfoliniÄ… banku, osobiÅ›cie podczas wizyty w jednostce banku, listownie, przesyÅ‚kÄ… pocztowÄ….

  Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ… na temat Getin Bank

  MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug Getin Bank? Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ… na ten temat! DziÄ™ki Twojej ocenie potencjalni klienci firmy Getin Bank otrzymajÄ… informacje, które pomogÄ… im w wyborze odpowiedniej usÅ‚ugi.

  Getin Noble Bank
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Getin Noble Bank

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Getin Noble Bank jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o Getin Noble Bank. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Getin Noble Bank?

  Getin Noble Bank działa głównie w kategorii Finanse, a dokładniej w Oszczędzanie, Inwestycja, Money Transfer.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da Getin Noble Bank com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!